PRIVATUMO POLITIKA

Gerbiame ir saugome kiekvieno interneto tinklalapio karjera.skogran.com (toliau – Tinklalapis) lankytojo privatumą ir įsipareigojame sąžiningai bei teisėtai tvarkyti Jūsų pateiktus asmens duomenis. Šioje privatumo politikoje Jūs rasite visą informaciją apie tai, kokius Jūsų asmens duomenis mes tvarkome, kokiu tikslu juos tvarkome, kiek laiko saugome ir kt. Ši informacija yra svarbi, todėl tikimės, kad atidžiai ją perskaitysite. 

I. ASMENS DUOMENŲ VALDYTOJAS

 1. Jūsų asmens duomenų valdytojas yra uždaroji akcinė bendrovė „SKOGRAN“, kurios teisinė forma: uždaroji akcinė bendrovė, juridinio asmens kodas 300104144, adresas Miškinių g. 6B-1, Vilnius, telefono Nr. +37052700027.

II. ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO PRINCIPAI

 1. Asmens duomenis tvarkome laikydamiesi visų šių asmens duomenų tvarkymo principų: 
  1. Asmens duomenis tvarkome teisėtu, sąžiningu ir skaidriu būdu (teisėtumo, sąžiningumo ir skaidrumo principas); 
  1. Asmens duomenis tvarkome tik konkrečiais šioje privatumo politikoje nustatytais, aiškiai apibrėžtais bei teisėtais tikslais ir toliau netvarkome su tais tikslais nesuderinamu būdu (tikslo apribojimo principas); 
  1. Tvarkomi asmens duomenys yra adekvatūs, tinkami ir tik tokie, kurių reikia siekiant tikslų, dėl kurių jie tvarkomi (duomenų kiekio mažinimo principas); 
  1. Tvarkomi asmens duomenys yra tikslūs ir prireikus atnaujinami. Imamės visų pagrįstų priemonių užtikrinti, kad asmens duomenys, kurie nėra tikslūs, atsižvelgiant į jų tvarkymo tikslus, būtų nedelsiant ištrinami arba ištaisomi (tikslumo principas); 
  1. Asmens duomenis laikome tokia forma, kad duomenų subjektų tapatybę būtų galima nustatyti ne ilgiau, nei tai yra būtina tais tikslais, kuriais asmens duomenys yra tvarkomi (saugojimo trukmės apribojimo principas); 
  1. Asmens duomenis tvarkome tokiu būdu, kad taikant atitinkamas technines ar organizacines priemones būtų užtikrintas tinkamas asmens duomenų saugumas, įskaitant apsaugą nuo duomenų tvarkymo be leidimo arba neteisėto duomenų tvarkymo, taip pat nuo netyčinio praradimo, sunaikinimo ar sugadinimo (vientisumo ir konfidencialumo principas).
 1. Informuojame, kad privatumo politika nurodo tik tokios informacijos tvarkymą, kurią mes gauname iš Jūsų per Tinklalapį. Kadangi Tinklalapyje gali būti nuorodų į trečiųjų šalių interneto tinklalapius, rekomenduojame prieš pateikiant asmens duomenis susipažinti su tų interneto tinklalapių privatumo politika. Lankytis trečiųjų šalių interneto tinklalapiuose galite savo pačių rizika. Tokios trečiosios šalys yra išimtinai atsakingos už savo interneto tinklalapiuose skelbiamos informacijos turinį, atitikimą taikomiems įstatymams, informacijos tikslumą, juose pateikiamą nuomonę, trečiosios šalies siūlomų prekių ir paslaugų kokybę ir kt. Trečiųjų asmens interneto tinklalapių turinio mes nekontroliuojame ir neatsakome už jokius duomenis, pateikiamus lankantis tokiuose interneto tinklalapiuose. Trečiųjų asmens interneto tinklalapiai nėra šios privatumo politikos objektas. 
 1. Perduodami asmens duomenis per Tinklalapį, Jūs patvirtinate, jog susipažinote su privatumo politika ir su jos nuostatomis sutinkate, taip pat patvirtinate, kad Jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi privatumo politikoje nustatyta tvarka. Atkreipiame Jūsų dėmesį, jog privatumo politika galioja bet kuriam asmeniui, kuris lankosi Tinklalapyje ir naudoja jame įdiegtus įrankius.

III. TVARKOMI ASMENS DUOMENYS

 1. Jūsų asmens duomenis tvarkome tik nustatytais, aiškiai apibrėžtais tikslais bei teisėtais pagrindais.
Asmens duomenų tvarkymo tikslas Tvarkomi asmens duomenys Asmens duomenų tvarkymo pagrindas Asmens duomenų saugojimo laikotarpis
Užklausos (prašymo, skundo, konsultacijos, pasiūlymo, kt.) vykdymas Vardas ir pavardė (jei pats pateikiate)

Elektroninio pašto adresas

Telefono numeris

Užklausos tekstas

Techniniai duomenys: įrenginio IP adresas, kiti techniniai duomenys, kai kreipiatės elektroniniu paštu, skambinimo telefonu data

Atsakymo į užklausą duomenys

Šių asmens duomenų šaltinis esate Jūs ir tik Jūs kontroliuojate Jūsų mums pateikiamų asmens duomenų apimtį. Todėl šie asmens duomenys tvarkomi Jūsų sutikimo pagrindu. 

Savo sutikimą dėl asmens duomenų tvarkymo duodate susipažindami su šia privatumo politika. 

Jums nesutikus tvarkyti asmens duomenų, mes neturėsime galimybės pateikti atsakymų į Jūsų užklausą

Jūsų asmens duomenys saugomi užklausos vykdymo metu ir 300 dienų nuo užklausos įvykdymo, nebent atšauksite savo sutikimą tvarkyti Jūsų asmens duomenis anksčiau
Lankymasis (naršymas, skaitymas, kt.) Tinklalapyje  Techniniai duomenys: įrenginio IP adresas, naršymo laikas ir istorija, kiti papildomi techniniai duomenys (naršyklės tipas, ekrano rezoliucija, vaizdo leistuvo informacija)  Šių asmens duomenų šaltinis esate Jūs, tačiau Jūsų asmens duomenys gaunami automatiškai Jums naršant Tinklalapyje taip vadinamų slapukų pagalba (detalią informaciją apie mūsų naudojamus slapukus rasite šios privatumo politikos VI skyriuje). Todėl šie asmens duomenys tvarkomi Jūsų sutikimo dėl slapukų naudojimo pagrindu. Jūsų sutikimas dėl asmens duomenų tvarkymo gaunamas Jums apsilankius Tinklalapyje ir paspaudus žymą „Sutinku“. Tam tikrais atvejais (dėl būtinųjų slapukų) Jūsų sutikimo nereikia, nes tokie slapukai naudojami techninei Tinklalapio struktūrai ir turiniui palaikyti. Jūsų asmens duomenys saugomi iki sutikimo tvarkyti Jūsų asmens duomenis atšaukimo, o nepasinaudojus teise atšaukti savo sutikimą arba būtinųjų slapukų atveju – iki konkretaus slapuko galiojimo laiko pabaigos
 1. Jūs esate atsakingas už savo asmens duomenų pateikimą, pateikiamų asmens duomenų tikslumą, teisingumą, išsamumą, asmens duomenų savalaikį tikslinimą, jiems pasikeitus (išskyrus, kai duomenys gaunami automatiškai). Neatskleiskite jokiems tretiesiems asmenims asmens duomenų nei apie save, nei apie trečiuosius asmenis, jeigu tokie trečiųjų asmenų asmens duomenys tapo Jums prieinami. Mes neatsakome už žalą, jeigu Jūs pateikiate netikslius, neteisingus, neišsamius asmens duomenis, nedelsiant nepatikslinate pasikeitusių asmens duomenų.
 1. Svarbu: jeigu Jūs pateikiate mums kito asmens duomenis, turėtumėte iš anksto gauti tokio asmens sutikimą ir supažindinti jį su šia privatumo politika. Pateikdami kito asmens duomenis, Jūs patvirtinate, jog supažindinote jį su šia privatumo politika ir gavote jo sutikimą dėl jo asmens duomenų tvarkymo (perdavimo, naudojimo ir kt.).

IV ASMENS DUOMENŲ SAUGOJIMO LAIKOTARPIS

 1. Jūsų asmens duomenis saugosime ne ilgiau, negu to reikalauja asmens duomenų tvarkymo tikslai. Jūsų asmens duomenys gali būti saugomi ilgiau nei nurodyta, jeigu to reikalauja teisės aktai arba tolimesni asmens duomenų tvarkymo tikslai (pvz., pareikšti, vykdyti arba apginti teisinius reikalavimus). Pasibaigus asmens duomenų saugojimo terminui, asmens duomenys saugiai sunaikinami. 

V  ASMENS DUOMENŲ TEIKIMAS TRETIESIEMS ASMENIMS

 1. Užtikriname, kad Jūsų asmens duomenys nebus teikiami tretiesiems asmenims be teisėto pagrindo. Tačiau tam tikrais atvejais, kai tai yra reikalinga paslaugos teikimui, reikalaujama pagal teisės aktus, būtina siekiant įgyvendinti teisėtus interesus, Jūsų asmens duomenys gal būti pateikti: 
  1. Mūsų sutartiniams partneriams, kurie pasitelkiami suteikti konkrečią paslaugą (pvz., asmens duomenų saugojimo paslaugas teikiančios bendrovės, programinę įrangą kuriančios ir palaikančios bendrovės, ryšio paslaugas teikiančios bendrovės, veiklos internete analizę atliekančios bendrovės, rinkodaros paslaugas teikiančios bendrovės ir kt.). Šiems asmenims Jūsų asmens duomenys gali būti atskleidžiami tik tiek, kiek tai yra būtina atitinkamoms jų paslaugoms mums teikti. Šių asmenų galimybė naudoti Jūsų asmens duomenis yra ribota – jie negali asmens duomenų naudoti kitais nei paslaugų teikimo mums tikslais; 
  1. Subjektams, kurie pateikia teisėtą prašymą arba privalomą vykdymui nurodymą (pvz., teismai, ikiteisminio tyrimo įstaigos, kitos valstybės institucijos, įstaigos, pareigūnai ir pan.); 
  1. Teisines, audito ir kitas profesines paslaugas teikiantiems paslaugų teikėjams, kiek tai reikalinga užtikrinti ir apginti mūsų teises ir teisėtus interesus (pvz., advokatams, auditoriams ir kt.). 

VI SLAPUKAI

 1. Tinklalapyje yra naudojami slapukai (angl. „Cookies“). Slapukai yra nedideli tekstiniai failai, atsiųsti į Jūsų įrenginį, Jums besilankant Tinklalapyje. Siekdami skirtingų tikslų, naudojame skirtingus slapukus:
  1. 10.1.Būtinieji slapukai – tai slapukai, kurie yra būtini Tinklalapio veikimui;
  1. 10.2.Funkciniai slapukai – tai slapukai, kurie, nors ir nėra būtini Tinklalapio veikimui, tačiau žymiai pagerina jos veikimą, kokybę ir lankytojų patirtį;
  1. 10.3.Statistiniai slapukai – tai slapukai, kurie naudojami Tinklalapio lankytojų navigacijos metodų statistinei analizei parengti; šių slapukų surinkti duomenys naudojami anonimiškai;
  1. 10.4.Tiksliniai arba reklaminiai slapukai – tai slapukai, kurie naudojami siekiant parodyti pasiūlymus ar kitą informaciją, kuri galėtų Jus sudominti;
  1. 10.5.Neklasifikuoti – tai slapukai, kurių klasifikavimą vykdome kartu su atskirų slapukų tiekėjais. 
 1. Slapukus galite valdyti per savo naudojamos interneto naršyklės nustatymus pasirinkdami, kuriuos slapukus norite priimti ir kuriuos ištrinti. Paprastai šiuos nustatymus galite rasti savo interneto naršyklės parinkčių arba pasirinkimų (angl. „Settings“, „Internet Options“ ir pan.) meniu:

Slapukų nustatymai Internet Explorer

Slapukų nustatymai Firefox

Slapukų nustatymai Chrome

Slapukų nustatymai Safari web ir iOS

 1. Atkreipiame Jūsų dėmesį, kad nesutikus su kai kurių slapukų naudojimu, slapukų ištrynimas, blokavimas ir pan. gali sulėtinti naršymo Tinklalapyje spartą, apriboti tam tikrų Tinklalapio funkcijų veikimą arba blokuoti prieigą prie Tinklalapio.
 1. Duomenys apie naudojamus slapukus:
Pavadinimas Tipas Tiekėjas Aprašymas Galiojimo laikas
fr facebook.com Slapukas, skirtas rinkodaros tikslams. 3 mėnesiai
test_cookie doubleclick.net Slapukas patikrina, ar lankytojo naršyklė palaiko slapukus.  Sesija
ads/ga-audiences google.com Slapukas renka informaciją apie lankytojų elgseną interneto svetainėje ir yra naudojamas siekiant išsaugoti statistinę informaciją. Sesija
_gat   Google Analytics slapukas, reikalingas užklausų srauto valdymui. Sesija
_gid   Slapukas renka informaciją apie lankytojų elgseną interneto svetainėje ir yra naudojamas siekiant išsaugoti statistinę informaciją. Sesija
__utm.gif google-analytics.com Naudojamas Google Analytics statistinei informacijai apie interneto svetainės lankomumą rinkti (renkama informacija apie naudojamą naršyklę, kompiuterį, apsilankymus, praleistą laiką). Sesija
IDE doubleclick.net Slapukas renka informaciją apie lankutojų elgseną Google DoubleClick tinkle ir yra naudojamas siekiant išsaugoti statistinę informaciją bei pasiūlymams optimizuoti ir pateikti kitose svetainėse. 1 metai
_hjClosedSurveyInvites hotjar.com Slapukas nustatomas, kai lankytojas atlieka kokius nors veiksmus su iškylančiu apklausos modaliniu langu. Naudojamas siekiant užtikrinti, kad jau rodytas pakvietimas nebūtų rodomas pakartotinai. 365 dienos
_hjDonePolls hotjar.com Slapukas nustatomas, kai lankytojas pateikia informaciją „Feedback Poll“ valdiklyje. Naudojamas siekiant užtikrinti, kad valdiklis liktų sumažintas naršant internetinėje svetainėje. 365 dienos
_hjMinimizedPolls hotjar.com Slapukas nustatomas, kai lankytojas sumažina „Feedback Poll“ valdiklį. Naudojamas siekiant užtikrinti, kad valdiklis liktų sumažintas naršant internetinėje svetainėje. 365 dienos
_hjDoneTestersWidgets hotjar.com Slapukas nustatomas, kai lankytojas pateikia informaciją „Recruit User Testers“ valdiklyje. Naudojamas siekiant užtikrinti, kad valdiklis liktų sumažintas naršant internetinėje svetainėje. 365 dienos
_hjMinimizedTestersWidgets hotjar.com Slapukas nustatomas, kai lankytojas sumažina „Recruit User Testers“ valdiklį. Naudojamas siekiant užtikrinti, kad naršant internetinėje svetainėje valdiklis liktų sumažintas. 365 dienos
_hjIncludedInSample hotjar.com Naudojamas nustatyti, ar lankytojas patenka į imtį, kuri naudojama atliekant vartotojo elgsenos analizę. 365 dienos
_hjShownFeedbackMessage hotjar.com Slapukas nustatomas, kai lankytojas sumažina ar užbaigia „Incoming Feedback” valdiklį. Naudojamas siekiant užtikrinti, kad naršant internetinėje svetainėje valdiklis liktų sumažintas. 365 dienos
 1. Visą informaciją, kurią mums pateikiate socialinės žiniasklaidos priemonėmis, kontroliuoja socialinio tinklo valdytojas. Tinklalapyje pateikiamos nuorodos į mūsų paskyras socialiniuose tinkluose. Šiuo metu turime šias paskyras:
Paskyra Privatumo pranešimas
Facebook https://www.facebook.com/privacy/explanation
Instagram https://help.instagram.com/155833707900388
LinkedIn https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?trk=hb_ft_priv
 1. Rekomenduojame susipažinti su trečiųjų asmenų privatumo pranešimais ir tiesiogiai susisiekti su tokiais trečiaisiais asmenimis, jei Jums kyla bet kokių klausimų dėl to, kaip jie naudoja Jūsų asmens duomenis.

VII JŪSŲ, KAIP DUOMENŲ SUBJEKTO, TEISĖS

 1. Teisė susipažinti su asmens duomenimis. Jūs turite teisę gauti mūsų patvirtinimą, ar mes tvarkome Jūsų asmens duomenis, taip pat teisę susipažinti su tvarkomais Jūsų asmens duomenimis ir informacija apie Jūsų asmens duomenų tvarkymo tikslus, tvarkomų asmens duomenų kategorijas, asmens duomenų gavėjus ar duomenų gavėjų kategorijas, kuriems buvo arba bus atskleisti asmens duomenys, asmens duomenų saugojimo laikotarpį arba kriterijus, taikomus tam laikotarpiui nustatyti, asmens duomenų gavimo šaltinius, taip pat tai, kad naudojamas automatizuotas sprendimų priėmimas, įskaitant profiliavimą, ir informacija apie loginį jo pagrindimą, taip pat tokio asmens duomenų tvarkymo reikšmę ir numatomas pasekmes Jums. Didžiąją dalį šios informacijos mes pateikiame Jums šioje privatumo politikoje. Jeigu šioje privatumo politikoje pateikta informacija Jums nėra pakankama, kreipkitės į mus dėl papildomos informacijos suteikimo. 
 1. Teisė reikalauti ištaisyti asmens duomenis. Jeigu pasikeitė Jūsų mums pateikti asmens duomenys arba turite žinių, kad mūsų tvarkomi Jūsų asmens duomenys yra netikslūs ar neteisingi, Jūs turite teisę reikalauti ištaisyti neteisingus ar netikslius Jūsų asmens duomenis. Atsižvelgiant į tikslus, kuriais asmens duomenys tvarkomi, Jūs taip pat turite teisę reikalauti, kad būtų papildyti neišsamūs Jūsų asmens duomenys. 
 1. Teisė reikalauti ištrinti asmens duomenis („teisė būti pamirštam“). Jūs turite teisę reikalauti ištrinti Jūsų asmens duomenis, jei tai galima pagrįsti viena iš šių priežasčių: 1) Jūsų asmens duomenys nebėra reikalingi, kad būtų pasiekti tikslai, kuriais jie buvo tvarkomi, 2) Jūs atšaukiate sutikimą dėl Jūsų asmens duomenų tvarkymo ir nėra jokio teisinio pagrindo tvarkyti Jūsų asmens duomenis, 3) Jūs nesutinkate su Jūsų asmens duomenų tvarkymu ir nėra viršesnių teisėtų priežasčių tvarkyti Jūsų asmens duomenis, 4) Jūs nesutinkate su Jūsų asmens duomenų tvarkymu tiesioginės rtinkodaros tikslu, 5) Jūsų asmens duomenys turi būti ištrinti laikantis teisės aktuose nustatytos teisinės prievolės, 6) Jūsų asmens duomenys tvarkomi neteisėtai. Atkreipiame Jūsų dėmesį į tai, kad Jūsų asmens duomenys be Jūsų atskiro prašymo bus ištrinti pasibaigus šioje privatumo politikoje nurodytam asmens duomenų saugojimo terminui. 
 1. Teisė apriboti asmens duomenų tvarkymą. Jūs turite teisę reikalauti apriboti Jūsų asmens duomenų tvarkymą, jei tai galima pagrįsti viena iš šių priežasčių: 1) Jūs užginčijate savo asmens duomenų tikslumą (asmens duomenų tvarkymo veiksmai šiuo atveju bus apriboti iki asmens duomenų tikslumo patikrinimo), 2) Jūsų asmens duomenys tvarkomi neteisėtai ir Jūs nesutinkate, kad Jūsų asmens duomenys būtų ištrinti, ir vietoje to reikalaujate apriboti jų naudojimą, 3) mums nebereikia Jūsų asmens duomenų jų tvarkymo tikslais, tačiau jų reikia Jums siekiant pareikšti, vykdyti arba apginti teisinius reikalavimus, 4) Jūs prieštaraujate Jūsų asmens duomenų tvarkymui (asmens duomenų tvarkymo veiksmai šiuo atveju bus apriboti iki kol bus patikrinta, ar mūsų teisėtos priežastys yra viršesnės už Jūsų priežastis). Atkreipiame Jūsų dėmesį į tai, kad asmens duomenų tvarkymo apribojimo laikotarpiu mes galime neturėti galimybės pateikti Jums atsakymų į užklausas, užtikrinti atitinkamų paslaugų teikimo ir kt.
 1. Teisė į asmens duomenų perkeliamumą. Jūs turite teisę gauti savo asmens duomenis, kuriuos pateikėte mums susistemintu, įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu, kuriuos mes tvarkome automatizuotomis priemonėmis, ir persiųsti tuos duomenis kitam duomenų valdytojui. Naudodamasis savo teise į asmens duomenų perkeliamumą, Jūs taip pat turite teisę reikalauti, kad Jūsų asmens duomenis tiesiogiai persiųstume kitam duomenų valdytojui, kai tai techniškai įmanoma. 
 1. Teisė nesutikti. Jūs turite teisę nesutikti su Jūsų asmens duomenų tvarkymu, kai jie tvarkomi teisėto intereso pagrindu, išskyrus atvejus, kai yra teisėtų priežasčių tokiam tvarkymui. Tais atvejais, kai Jūsų asmens duomenis tvarkome Jūsų sutikimo pagrindu, Jūs turite teisę bet kuriuo metu atšaukti savo sutikimą ir Jūsų sutikimu grindžiamas asmens duomenų tvarkymas bus nedelsiant nutrauktas. Atkreipiame Jūsų dėmesį į tai, kad tam tikrais atvejais tai gali reikšti, kad mes negalėsime pateikti Jums atsakymų į užklausas, užtikrinti atitinkamų paslaugų teikimo ir kt.
 1. Teisė pateikti skundą. Jeigu Jums kelia susirūpinimą mūsų veiksmai/neveikimas, kuriais galimai nesilaikoma šios privatumo politikos arba teisės aktų reikalavimų, prašome kreiptis į mus privatumo politikoje nurodytais kontaktais. Esame įsitikinę, kad mums pavyks išsklaidyti Jūsų abejones, patenkinti Jūsų prašymus ir ištaisyti padarytas klaidas, jeigu tokių būtų. Nepavykus išspręsti Jums rūpimo klausimo su mumis, Jūs turite teisę kreiptis į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją, kuri atsakinga už asmens duomenų apsaugą reglamentuojančių teisės aktų priežiūrą ir kontrolę.

VIII JŪSŲ, KAIP DUOMENŲ SUBJEKTO, TEISIŲ ĮGYVENDINIMAS

 1. Norėdamas įgyvendinti atitinkamą savo teisę, Jūs arba Jūsų atstovas turite pateikti mums pasirašytą laisvos formos prašymą arba užpildyti ir pasirašyti mūsų pasiūlytą prašymo formą. Prašymas gali būti įteikiamas asmeniškai, t.y. Jums ar Jūsų atstovui atvykus pas mus adresu Miškinių g. 6B-1, Vilnius, arba siunčiant paštu adresu Miškinių g. 6B-1, Vilnius, arba el. info@skogran.com (pastaruoju atveju prašymas turi būti pasirašytas elektroniniu parašu).
 1. Teikiant prašymą, Jūs ar Jūsų atstovas, privalo patvirtinti mums savo tapatybę: teikiant prašymą asmeniškai – pateikti originalų asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą; teikiant prašymą registruotu paštu – pateikti asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją, patvirtintą notaro ar kita teisės aktų nustatyta tvarka; teikiant prašymą elektroninių ryšių priemonėmis – pateikti asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją, pasirašytą elektroniniu parašu. Jei savo teises įgyvendinsite per atstovą, atstovas, be prieš tai nurodytų dokumentų, turi pateikti mums atstovavimo pagrindą patvirtinantį dokumentą, kurio formai taikomi prieš tai nurodyti reikalavimai. Jūsų ir Jūsų atstovo tapatybės, taip pat Jūsų atstovavimo teisėtumo nustatymas yra svarbus siekiant apsaugoti Jūsų asmens duomenis nuo neteisėto atskleidimo. Atkreipiame Jūsų dėmesį į tai, kad prašymai, kurie bus neužpildyti, neįskaitomi, nepasirašyti ar neatitinkantys kitų šioje privatumo politikoje nurodytų reikalavimų, arba mes turėsime pagrįstų abejonių dėl prašymą pateikusio asmens ar jo atstovo tapatybės ir (arba) atstovavimo teisės, nebus nagrinėjami. 
 1. Ne vėliau kaip per 30 dienų nuo Jūsų prašymo gavimo pateiksime atsakymą į jį arba informuosime Jus apie prašymo nagrinėjimo termino pratęsimą. Jūsų prašymo nagrinėjimo terminas gali būti pratęstas iki 60 dienų, atsižvelgiant į prašymo sudėtingumą, prašymų skaičių, kitas objektyvias priežastis. Jeigu prašymo nagrinėjimo metu savo prašymą patikslinsite ar papildysite, prašymo nagrinėjimo terminas bus skaičiuojamas nuo patikslinto ar papildyto prašymo gavimo. Jeigu termino pabaiga skaičiuojama ne darbo diena, tuomet termino pabaiga laikoma kita darbo diena.
 1. Visą informaciją, susijusią su Jūsų asmens duomenimis, mes pateiksime Jums raštu, lietuvių kalba. Jeigu prašymą pateiksite elektroninėmis priemonėmis, informaciją Jums pateiksime taip pat elektroninėmis priemonėmis, nebent to padaryti nebūtų įmanoma arba labai sudėtinga, arba Jūs paprašysite informaciją pateikti kitaip (įteikti asmeniškai, paštu, kt.). 
 1. Visą informaciją, susijusią su Jūsų asmens duomenimis, mes pateiksime Jums nemokamai. Tačiau, jeigu Jūsų prašymai bus akivaizdžiai nepagrįsti arba neproporcingi, visų pirma dėl jų pasikartojančio turinio, mes arba reikalausime Jūsų sumokėti administracines išlaidas, arba atsisakysime imtis veiksmų pagal prašymą.

IX BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 1. Privatumo politika įsigalioja ir yra taikoma nuo jos paskelbimo Tinklalapyje. 
 1. Mes pasiliekame sau teisę laikas nuo laiko savo nuožiūra koreaguoti šią privatumo politiką ar bet kurią jos dalį. Tokia pakeista privatumo politika įsigalios nuo jos paskelbimo Tinklalapyje. Todėl skatiname Jus privatumo politiką peržiūrėti periodiškai ir įsitikinti, kad Jus tenkina aktuali privatumo politikos redakcija. Siekdami sužinoti apie Jūsų asmens duomenų tvarkymą ar pateikti prašymą dėl Jūsų, kaip asmens duomenų subjekto, teisių įgyvendinimo, įsitikinkite, kad vadovaujatės galiojančia privatumo politikos redakcija. 
My Agile Privacy
Šioje svetainėje naudojami techniniai ir profiliavimo slapukai. Spustelėjus „Sutinku“, įgaliojami visi profiliavimo slapukai. Spustelėjus „Atmesti“ arba X bus atsisakyta visų profiliavimo slapukų. Spustelėję „Tinkinti“ galite pasirinkti, kuriuos profiliavimo slapukus aktyvinti.